Chức năng này ko khả dụng khi sử dụng trình điều khiển máy in efix.vn tiêu chuẩn.

Bạn đang xem: Xem lịch sử in của máy in

Trong cửa sổ xem trước Canon efix.vn XPS, bạn có thể sửa tài liệu in hoặc truy tìm xuất lịch sử in để in tài liệu.


*

*

In(Print)

*

Kết hợp tài liệu(Combine Documents)

*

Xóa tài liệu(Delete Document)

*

Đặt lại tài liệu(Reset Documents)

*

Xem hình thu nhỏ(View Thumbnails)

*

Di chuyển tài liệu

*

Hoàn tác(Undo)

*

Di chuyển trang

*

Xóa trang(Delete Page)

Lưu ý

Bằng cách nhấp vào
*
xem hình thu nhỏ(View Thumbnails), bạn có thể hiển thị hoặc ẩn hình thu nhỏ của các tài liệu in được chọn vào danh sách thương hiệu tài liệu(Document Name).Nhấp
*
Hoàn tác(Undo) sẽ hủy bỏ cụ đổi vừa được thực hiện.

Sửa và in tài liệu in

Khi in nhiều tài liệu hoặc nhiều trang, bạn có thể kết hợp tài liệu, cầm đổi trình tự in của tài liệu hoặc trang, xóa tài liệu hoặc trang.

Đặt xem trước

Chọn hộp kiểm xem trước khi in(Preview before printing) bên trên thanh Chính(Main).

Hoàn tất thiết lập

Nhấp OK.Xem trước Canon efix.vn XPS sẽ bắt đầu và kết quả in sẽ hiển thị trước khi in.

Sửa tài liệu in và trang in

Kết hợp tài liệu in

Bạn có thể kết hợp nhiều tài liệu in để tạo thành một tài liệu duy nhất. Bằng cách kết hợp nhiều tài liệu in, bạn có thể phòng chèn các trang trống lúc bạn thực hiện in nhị mặt hoặc in bố cục trang.Từ danh sách thương hiệu tài liệu(Document Name), chọn tài liệu sẽ kết hợp. Trên thực đơn Sửa(Edit), chọn Kết hợp tài liệu(Combine Documents) từ Tài liệu(Documents) để kết hợp các tài liệu theo thứ tự liệt kê.Để chọn nhiều tài liệu in, nhấn giữ phím Ctrl và nhấp vào tài liệu sẽ kết hợp hoặc nhấn giữ phím Shift và nhấn phím mũi thương hiệu trên hoặc dưới. Bạn cũng có thể nhấp vào một vùng trống vào danh sách tài liệu và kéo chuột để chọn nhiều tài liệu.Khi bạn kết hợp các tài liệu, tài liệu được chọn trước lúc kết hợp sẽ bị xóa khỏi danh sách và tài liệu kết hợp được thêm vào danh sách đó.

Thay đổi trình tự của tài liệu in hoặc trang in

Để ráng đổi trình tự của tài liệu in, vào danh sách tên tài liệu(Document Name), chọn tài liệu in cần di chuyển. Tiếp theo, trên thực đơn Sửa(Edit), chọn Di chuyển tài liệu(Move Document) từ Tài liệu(Documents), và chọn mục thích hợp. Bạn cũng có thể nhấp và kéo tài liệu in để thế đổi trình tự in.Để nạm đổi thứ tự của trang in, nhấp vào coi hình thu nhỏ(View Thumbnails) từ thực đơn Tùy chọn(Option), và chọn trang in cần di chuyển. Tiếp theo, trên menu Sửa(Edit), chọn Di chuyển trang(Move Page) từ Trang(Pages), và chọn mục thích hợp. Bạn cũng có thể nhấp và kéo một trang in để cầm cố đổi trình tự in.

Xóa tài liệu in và trang in

Để xóa tài liệu in, chọn tài liệu đích từ danh sách tên tài liệu(Document Name) và trên menu Sửa(Edit), chọn Tài liệu(Documents) rồi Xóa tài liệu(Delete Document).Để xóa một trang in, nhấp xem hình thu nhỏ(View Thumbnails) từ menu Tùy chọn(Option) và chọn trang in sẽ bị xóa. Tiếp theo, trên menu Sửa(Edit), chọn Xóa trang(Delete Page) từ Trang(Pages).

Xem thêm: Top 18 Garena Free Fire Dịch Tiếng Việt Là Gì ? Liệu Bạn Có Hiểu Đúng Nghĩa?

Khôi phục trang in

Bạn có thể khôi phục các trang đã bị xóa bằng tính năng Xóa trang(Delete Page).Để khôi phục trang, chọn hộp kiểm coi trang đã xóa(View Deleted Pages) từ thực đơn Tùy chọn(Option), và chọn trang sẽ khôi phục vào số các trang hình thu nhỏ được hiển thị. Sau đó từ menu Sửa(Edit) chọn Trang(Pages) rồi Khôi phục trang(Restore Page).

Sau khi sửa tài liệu in hoặc trang in, bạn có thể vậy đổi cài đặt in vào các thanh thông tin trang(Page Information), Bố cục(Layout) và Điều chỉnh màu thủ công(efix.vn màu sắc Adjustment) lúc cần.

Quan trọng

Để hiển thị nhiều tài liệu vào danh sách, mở bản coi trước và thực hiện in lại.Để gửi tài liệu in về trạng thái ban đầu trước lúc được sửa vào bản coi trước, trên thực đơn Sửa(Edit), chọn Đặt lại tài liệu(Reset Documents) từ Tài liệu(Documents).Nếu tài liệu sẽ kết hợp có các cài đặt in khác nhau, thông báo có thể hiển thị.Kiểm tra nội dung của thông báo hiển thị trước khi kết hợp các tài liệu.Nếu tài liệu sẽ được kết hợp có cỡ giấy đầu ra khác nhau và phải in nhì mặt hoặc in bố cục trang, máy in có thể cấm đoán kết quả in muốn muốn đối với một số trang in nhất định.Kiểm tra bản xem trước trước khi in.Tùy vào các cài đặt in của tài liệu in, một số chức năng có thể ko khả dụng vào xem trước Canon efix.vn XPS.

Lưu ý

Bạn có thể đổi tên tài liệu(Document Name) thành bất kỳ thương hiệu nào.

Thực hiện in

Nhấp In(Print).Khi bạn thực hiện in, máy in sử dụng các cài đặt đã chỉ định để in dữ liệu.


In lại từ lịch sử in

Khi bạn nhấp vào lưu lại lịch sử in(Save Print History) trên thực đơn Tệp(File) để bật cài đặt, tài liệu đã in từ bản coi trước được lưu, và bạn có thể in lại tài liệu với cùng cài đặt.

Hiển thị lịch sử in

Mở cửa sổ thiết lập trình điều khiển máy in. Sau đó bên trên thanh Bảo trì(Maintenance), chọn coi lịch sử in(View Print History).Tài liệu in đã giữ hiển thị vào bản coi trước.

Quan trọng

Để hạn chế số lượng đăng ký lịch sử in, nhấp vào Giới hạn lịch sử mục(History Entry Limit) trên menu Tệp(File).Nếu vượt quá giới hạn số lượng đăng ký, các đăng ký lịch sử in bị xóa bắt đầu từ đăng ký cũ nhất.

Chọn tài liệu in