*

Từ vựng về vốn chủ cài – giờ đồng hồ anh trong bảng phẳng phiu kế toán (P4)

Vốn chủ mua chiếm vai trò đặc trưng trong chuyển động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy vào loại hình doanh nghiệp nhưng có tỷ lệ vốn chủ cài so cùng với nợ đề xuất trả không giống nhau. Quan sát chung, những tài khoản thể hiện nguồn vốn trong doanh nghiệp bao gồm:

VỐN CHỦ SỞ HỮU – RESOURCES 411 – nguồn vốn kinh doanh: Working capital  4111 – Vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu: Paid-in capital  4112 – Thặng dư vốn cp (Công ty cổ phần): Share premium 4118 – Vốn khác: Other capital  412 – Chênh lệch nhận xét lại tài sản: Differences upon asset revaluation  413 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái: Foreign exchange differences  4131 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái review lại cuối năm tài chính: Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year  4132 – Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái vào giai đoạn đầu tư chi tiêu XDCB: Foreign exchange differences in period capital construction investment 414 – Quỹ đầu tư phát triển: Investment và development funds 415 – Quỹ dự phòng tài chính: Financial reserve funds  418 – các quỹ không giống thuộc vốn nhà sở hữu: Other funds  419 – cổ phiếu quỹ: Stock funds 421 – Lợi nhuận chưa phân phối: Undistributed earnings 4211 – lợi tức đầu tư chưa cung cấp năm trước:Previous year undistributed earnings 4212 – lợi nhuận chưa trưng bày năm nay: This year undistributed earnings  431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Bonus and welfare funds 4311 – Quỹ khen thưởng: Bonus fund 4312 – Quỹ phúc lợi: Welfare fund  4313 – Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ: Welfare fund used lớn acquire fixed assets  441 – mối cung cấp vốn chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng (áp dụng mang lại DNNN): Construction investment fund 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp (Dùng cho các công ty, tổng công ty): Budget resources 4611 – Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước: Precious year budget resources 4612 – Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp trong năm này : This year budget resources  466 – Nguồn tởm phí đã tạo nên TSCĐ: Budget resources used to lớn acquire fixed assets 

Các khoản mục giúp hiện ra và trở nên tân tiến tài khoản các loại 4 của công ty đều được trình bày và biểu đạt rõ trong Vốn chủ thiết lập – tiếng anh trong bảng phẳng phiu kế toán (P4). từng tài khoản đều phải có cách thực hiện và xem xét riêng mà chúng ta cần tìm hiểu và lưu giữ ý.

Nếu bạn muốn khám phá thêm những từ điển tiếng anh siêng ngành kế toán, hãy truy nã cập: http://aroma.vn/tieng-anh-ke-toan/. Aroma còn tương đối nhiều tài liệu hay và ý nghĩa muốn ra mắt cùng các bạn!