Công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về technology và kỹ thuật nhằm mục đích ngăn ngừa, giảm thiểu, thu hồi, tái chế, tái thực hiện chất thải và cách xử trí nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn trải qua các giải pháp lý-hóa-sinh; phân tích unique môi trường và chỉ dẫn các chiến thuật quản lý, góp phần bảo đảm an toàn môi trường hướng tới phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO