Đối tượng nghiên cứu

Đảng Cộng sản Việt Nam vì Hồ Chí Minh sáng sủa lập và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp người công nhân và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân chúng ta đã vượt qua mọi cạnh tranh khăn gian khổ cùng hy sinh, giành nhiều thắng lợi tất cả ý nghĩa chiến lược và mang tính thời đại, làm cho đất nước, thôn hội và bé người Việt Nam càng ngày đổi mới sâu sắc. Lịch sử của Đảng là một pho lịch sử bằng vàng. Hồ Chí Minh nói: "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người giải pháp mạng, bọn họ vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!"
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr. 2.

Bạn đang xem: Học lịch sử đảng để làm gì


.

Để không ngừng nâng cấp năng lực lãnh đạo với phát huy truyền thống vẻ vang của mình, Đảng Cộng sản Việt nam giới rất coi trọng công tác làm việc nghiên cứu lịch sử Đảng cùng tổng kết những bài xích học lịch sử trong từng thời kỳ cũng như vào toàn bộ tiến trình lãnh đạo phương pháp mạng của Đảng.

Nghiên cứu với tổng kết những bài học lịch sử của Đảng là một phương pháp tốt để nâng cao trình độ lý luận của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần khắc phục những xu hướng giáo điều cùng kinh nghiệm chủ nghĩa trong Đảng. Trên cơ sở nghiên cứu và bao quát sâu sắc, toàn diện khiếp nghiệm lịch sử đã tích lũy được vào cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng, nếu không hiểu được mối liên hệ lịch sử tất yếu cùng qua đó hiểu tiến trình phát triển có thể bao gồm của những sự kiện, Đảng mới có thể đề ra được một đường lối chính trị trả chỉnh.

Đảng Cộng sản Việt nam giới là một tổ chức thiết yếu trị có quy luật hình thành, phạt triển vai trò lịch sử riêng trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

Xem thêm: Muốn Bán Hàng Trên Mạng - Hướng Dẫn Bán Hàng Online Cho Người Mới Bắt Đầu

Bởi đó, lịch sử Đảng là đối tượng nghiên cứu của một khoa học riêng rẽ - khoa học lịch sử Đảng.

Lịch sử Đảng gắn liền với lịch sử dân tộc. Theo đó, lịch sử Đảng là một khoa học chuyên ngành của khoa học lịch sử và có quan hệ mật thiết với những khoa học về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mỗi ngành khoa học bao gồm một phạm vi nghiên cứu cụ thể vào mối quan tiền hệ biện chứng với các khoa học khác. Khoa học lịch sử nghiên cứu về thôn hội và nhỏ người làng mạc hội, nghiên cứu về cuộc sống đã qua của nhân loại một giải pháp toàn diện vào sự vận động, phân phát triển, với những quy luật phổ biến với đặc thù của nó. Lịch sử Việt phái nam từ năm 1930 là lịch sử đấu tranh biện pháp mạng kiên cường cùng anh dũng của dân chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm xóa bỏ chế độ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ với mới, xây dựng chế độ mới. Đảng Cộng sản Việt phái mạnh là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân ta. Vày đó, lịch sử Việt nam (từ năm 1930 trở đi) với lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam giới gắn bó hữu cơ với nhau.

Cách mạng là sự nghiệp của quần bọn chúng nhân dân. Đảng là người đề ra đường lối phương pháp mạng cùng tổ chức lãnh đạo dân chúng thực hiện đường lối. Vày đó, khoa học lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam giới là một hệ thống tri thức về quy trình hoạt động đa dạng và đa dạng của Đảng vào mối quan lại hệ mật thiết với tiến trình lịch sử của dân tộc cùng thời đại. Với tư cách là một khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có đối tượng nghiên cứu là tổ chức cùng hoạt động của Đảng cùng các phong trào cách mạng của quần bọn chúng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng.