Trợ rượu cồn từ trong giờ đồng hồ Anh rất thú vị bị lầm lẫn với "ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU" nếu các bạn không gọi rõ. Hãy nhằm Anh ngữ Ms Hoa giúp đỡ bạn hiểu rõ rộng về từ các loại này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng trợ động từ tiếng anh


 

*


I. KHÁI NIỆM TRỢ ĐỘNG TỪ (AUXILIARY VERBS)

1. Khái niệm

Trợ cồn từ (auxiliary verbs) được hiểu là một vài động từ hoàn toàn có thể giúp các động từ khác hình thành các thể nghi vấn, đậy định để nhấn mạnh hay hình thành 1 số thì (tenses) hay cách (mood) làm sao đó

Có 12 trợ hễ từ trong giờ đồng hồ Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to).

Trong số 12 trợ cồn từ nêu trên, gồm 9 cồn từ còn được xếp vào nhiều loại Động trường đoản cú khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động trường đoản cú can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare với used (to) nên không ít người dễ nhầm lẫn những khái niệm này.

2. Đặc tính tầm thường của trợ hễ từ

Trợ rượu cồn từ được thực hiện để xuất hiện thể tủ định bằng phương pháp thêm NOT sau hễ từ.


He is here. --> He is not here.They would help us. --> They would not help us.

Trợ động từ được áp dụng để hiện ra thể ngờ vực bằng đảo ngữ (inversion).


He is here. --> Is he here?

Trợ đụng từ được áp dụng để hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-question) bằng cách dùng lại thiết yếu động trường đoản cú ấy.


They were there, weren"t they?

Trợ cồn từ được áp dụng để hình thành Câu vấn đáp ngắn (short answer) bằng phương pháp dùng lại chủ yếu động trường đoản cú ấy.


It will take hours to vị this work.Yes, it will. (No, it won"t)

Trợ hễ từ được dùng lại vào loại Câu tỉnh giấc lược (elliptical sentences).


They will spend their holidays in Spain. Will you? (= Will you spend your holiday in Spain?)


II. CÁCH SỬ DỤNG TRỢ ĐỘNG TỪ

1. Một vài câu áp dụng trợ hễ từ

Câu bao phủ định cần sử dụng trợ cồn từ

Trợ động từ có thể hình thành câu che định, chúng ta có thể thêm not vào sau trợ đụng từ, trước hễ từ chính:

Anna will leave now. => Anna will not leave now.She can swim => She can not swim.

Chú ý khi viết tắt:

Stt

Viết thường

Viết tắt

1

will not

won’t

2

must not

musn’t

3

would not

wouldn’t

4

could not

couldn’t

5

can not

can’t

Câu nghi ngờ dùng trợ rượu cồn từ

Bạn hoàn toàn có thể hình thành câu hỏi bằng cách đặt trợ rượu cồn từ sống đầu câu (trên nhà ngữ):

Anna will leave now. =>Will she leave now?

Xin nhắc lại, trợ động từ hình thái luôn luôn đi với dạng thức nguyên thể không tồn tại to của hễ từ. Bởi vậy, sau trợ động từ sắc thái không khi nào có các dạng , , tuyệt thời quá khứ của đụng từ. Chỉ có hai cách áp dụng trợ đụng từ hình thái:

(1) modal + : would be, can go, will have, must see, …(2) modal + have + : could have gone, would have been,..

Xem thêm: Sự Thật Về Cô Bé Nửa Người, Nửa Rắn Ở Thái Lan, Chuyện Bé Gái Nửa Người Nửa Rắn Là Bịa Đặt

Tất nhiên trong bí quyết (2), từ bỏ have chính là động tự nguyên thể không tồn tại to; ko được sửa chữa nó bởi has xuất xắc had.

2. Một số trợ hễ từ thường xuyên gặp

Trợ động từ “BE”

a. "BE" được sử dụng làm trợ động từ để hình thành những thì tiếp tục và thể bị động

Ví dụ:

He was washing clothes when we came. 

 b. "BE" là 1 trong những loại rượu cồn từ chưa đầy đủ. Chính vì như vậy luôn yên cầu phải gồm một xẻ ngữ từ bỏ để dứt ý nghĩa của câu

Ví dụ:

Her dinner is ready. Her father was a famous man. 

c. Lúc được áp dụng như một cồn từ hoàn chỉnh, "BE" có nghĩa là hiện hữu, tồn tại

Ví dụ:

I think, therefore I am.d. "BE TO" dùng làm diễn tả

- Một sự thu xếp, sắp đặt (arrangement)

Ví dụ:

The wedding is khổng lồ take place on Sunday. 

- Một mệnh lệnh, một yêu thương cầu

Ví dụ:

You are lớn see the teacher at 4 o’clock. 

- Tính chất tương lai trong số những trường vừa lòng cần miêu tả tương lai trong quá khứ (Future in the Past)

Ví dụ:

My daughter and her husband were khổng lồ come and see us this weekend, but they couldn’t come. e. "DO BE" là một hiệ tượng nhấn mạnh, làm cho tăng chân thành và ý nghĩa tình cảm của hành vi hay khiến cho câu nó có ý nghĩa sâu sắc thuyết phục hơn

Ví dụ

Do be careful when you cross the road. 

f. Một trong những thành ngữ với "BE" 

Thành ngữ

Ví dụ

be able to: bao gồm thể, bao gồm khả năng

I am not able lớn guarantee the results.

be about to: sắp đến sửa

The plane is about to take off

be apt to: bao gồm khiếu, nhanh trí về

He’s apt lớn ask awkward questions

be bound to: tuyệt nhất định, có khuynh hướng

Prices are bound to lớn go up this autumn

be certain to: kiên cố chắn

The match is certain to start on time

be due to: vì, vì chưng bởi, ắt hẳn, tuyệt nhất định

He’s due lớn arrive at any moment.

be going to: định sẽ

We’re going to need more staff here

be liable to: có chức năng sẽ

This machine is liable to break down

be sure to: chắn chắn, xong khoát là

He’s sure to lớn be waiting outside.

be likely to: có vẻ như như là

They’re likely lớn win by several goals.

be meant to: ý ước ao nói là

Are you meant khổng lồ work overtime?

be supposed to: xem là, có trọng trách là

We’re not supposed lớn smoke in here

Trợ đụng từ HAVE

a. HAVE được dùng làm trợ động từ nhằm tạo những thì hoàn thành

Ví dụ:

I have answered her questions. Has she finished his dinner? 

b. Khi được sử dụng như một động từ thiết yếu trong câu, HAVE tức là sở hữu. Với ý nghĩa sâu sắc này, vào văn nói với trong nhiều cấu tạo văn viết, got được sản xuất với have mà lại không làm tăng lên ý nghĩa.

Ví dụ

The woman has (got) a car.How many children have she (got)?

c. Khi dùng với nghĩa khác rộng là sở hữu, HAVE có các hiệ tượng phủ định, nghi vấn... Như những động từ thường thì khác. Lúc đó HAVE cũng không cần sử dụng với got ngơi nghỉ phía sau.

Ví dụ

Did you have a letter from home? (= receive)I don’t have much difficulty with English grammar (= find, experience) => cùng với cách áp dụng này "HAVE" thường diễn đạt một hành vi có đặc điểm của một thói quen, một sự lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy so sánh hai câu sau:

Ví dụ:

He has a walk in the garden.He walks in the garden.D. HAVE có thể được cần sử dụng trong thể nguyên nhân. Bao gồm 2 cấu trúc:

- Active: S + (have) + O1 + V + O2- Passive: S + (have) + O2 + past participle (by O1)

Ví dụ:

They had Lana clean the floor.We have just had our house painted.Why don’t you have your hair cut?=> Trong số đông các trường vừa lòng này HAVE có thể được sửa chữa thay thế bởi "get"

Ví dụ:

Why don’t you get your hair cut? They got the floor cleaned. 

e. HAVE lớn (phải, bắt buộc phải) cần sử dụng diển tả một sự cần thiết, sự cưỡng bách, bắt buộc. Trường hợp này "have" cũng rất có thể dùng với got sống phía sau

Ví dụ

I missed the bus, so I had lớn walk lớn the office.You’ve got khổng lồ work hard khổng lồ make a living.

f. HAVE TO được sử dụng thay đến MUST ở các thì nhưng mà MUST không có.

Ví dụ:

You will have to leave for work early in the morning. We had to answer all the questions in the examination. Trợ cồn từ DO

DO hoàn toàn có thể là:

- Một hễ từ thường:

Ví dụ:

She does her work well. 

- Một trợ đụng từ.

+ khi dùng làm trợ rượu cồn từ, do có các phương pháp sử dụng sau đây:

a. Dùng làm hình thành thể đậy định cùng thể nghi hoặc cho những động từ bỏ thường

Ví dụ

She doesn’t like swimming. Don’t sit on that chair! 

b. Dùng để hình thành câu hỏi đuôi khi động từ vào câu chính là một rượu cồn từ thường

Ví dụ:

We stayed in that hotel, didn’t we? John doesn"t clean the floor, does he? 

c. Dùng để làm tránh lập lại động từ thiết yếu khi cồn từ đó là một loại động từ thường xuyên trong câu trả lời ngắn

Ví dụ:

He likes swimming. - So does she. Did we go khổng lồ London? - Yes, we did. 

d. Dùng làm hình thành bề ngoài nhấn mạnh

Ví dụ

You did make me surprised. (Bạn làm tôi ngạc nhiên.)He does write his name on the board. (Anh ta viết tên bản thân lên bảng.)

Một số từ một số loại khác hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm

Bài viết liên quan