Cách sử dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little & a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 không nhiều trong số, 1 số.some: được coi như là hình thức số các củaa, an.someđứng trước danh tự số những đếm được với danh từ ko đếm được.Bạn đang xem: Cách sử dụng some và any much many cùng a lot of/lots of

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 không nhiều sữa phía trong gầm tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài quyển sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa xác minh rõ số lượng.Sử dụng “some” trong câu hỏi đểbộc lộ rõ ý hy vọng của người nói, quan trọng đặc biệt trong câu yêu mong và đề nghị. Lúc đó, người nói mong muốn được đáp lại bởi “yes”.

Bạn đang xem: Cách dùng some, many, much, any, a few, a little, a lot of, lots of,…

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã thiết lập 1 ít sữa nên ko?)


*

II/ MANY

many: nhiều.manythường đứng trước danh từ bỏ đếm được.Sử dụng “many” khi muốnám chỉ 1 số lượng lớn.Được dùng đa số trongcâu hỏi và câu tủ định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở trên đây tôi có không ít bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường bạn có bao nhiêu tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có tương đối nhiều học sinh ngơi nghỉ trường này.)

III/ ANY

anykhông gồm nghĩa xác định.anythường được dùng trongcâu hỏi với câu đậy định.anyđứng trước danh trường đoản cú số các đếm được hoặc danh tự ko đếm được.Khi đạt thắc mắc vớiany, fan đóngụ ý nghi ngờ, lần chần điều mình hỏi có hay không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có trái cam làm sao không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không tồn tại quả cam như thế nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát nào trong tủ lạnh lẽo không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường dùng trongcâu phủ định với câu hỏi.muchđi vớidanh từ ko đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có tương đối nhiều thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có không ít tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó tức là nhiều, 1 số lượng nhiềua lot ofthường được dùng trongcâu khẳng định.a lot oflà bí quyết nói không giống củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ ko đếm được và danh từ số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học viên đang học bài bác trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có không ít người dân ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng cùng với danh trường đoản cú đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì cần sử dụng cho danh từ ko đếm được.

Còn mong phân biệt giữa từng cặp cùng nhau thì lưu ý như sau:

Nhìn vào câu search xem có ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh trường đoản cú đi sau nó hay không, nếu bao gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = ít ) còn không tồn tại thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài ba )

Các bạn xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcnên một số loại câu C cùng D, xét tiếp ngôn từ câu ta thấyso smallnghĩa là hành lang cửa số quá nhỏ dại –>làm sút số lượngkhông khí vào phòng nên chọn câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends và we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía đằng sau cófriends bao gồm snên một số loại câu A với B, xét tiếp thấy enjoy xung quanh rakhông có yếu tố làm sao làm sút số lượngfriends hãy lựa chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một chút khác biệt, giống như như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta gọi rằngchúng ta bao gồm một ít cái nào đấy nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó có nghĩarất ít, cảm thấy không được để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một không nhiều tiền, hoàn toản để đi coi phim.

I have little money. I really can’t afford khổng lồ go out= Tôi còn vô cùng ít tiền, cảm thấy không được để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= suôn sẻ là hệ thống mới có rất không nhiều vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= may mắn thay, thành phố của bọn họ có khôn cùng ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi siêu vui vị tôi rất ít tranh cãi với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= thiệt tuyệt bởi vì tháng này ít bao gồm thời máu xấu.

Ngoài ra những bạn cũng có thể dựa vào những dấu hiệu sau để triển khai bài.

Nếu gặp ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu gặp mặt : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không nên xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại tức thì câu A cùng B vị phía sau làhouses, tiếp nối ta thấy cóonlynên chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5)………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7)………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. Love bởi vì you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went to lớn Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next to the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt to it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Hướng Dẫn Người Bán Cách Xem Mã Vận Đơn Shopee Là Gì, Những Tác Dụng Của Id Đơn Hàng Shopee

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào vị trí trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought to his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have khổng lồ delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place lớn live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place to lớn visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to lớn borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting home that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have to lớn delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’slittleto do.

19) This town is not a very interesting place to visit, sofewtourists come here.