Các thì trong tiếng anh có 12 thì cơ bản, được phân tách theo 3 mốc thời gian: hiện tại, vượt khứ và Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp bạn tổng quan công thức, giải pháp dùng và dấu hiệu phân biệt các thì trong giờ Anh. Ngoài ra, các các bạn sẽ được học thêm kết cấu về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai ngay gần có ý định nữa nhé. Nào họ hãy cùng bước đầu tìm hiểu ngay thôi!


*

*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Công thức thì lúc này đơn

Công thức thì bây giờ đơn đối với động trường đoản cú thườngThể xác định trong thì hiện tại đơn

S + V_S/ES + O

Thể đậy định

S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Thể Nghi vấn

DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O?

 Công thức thì hiện tại đơn đối với động tự TobeThể khẳng định

S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj

Thể đậy định

S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj

Thể nghi vấn

 AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Phương pháp sử dụng

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.).Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.).Nói lên năng lực của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.).

Bạn đang xem: Các thì trong tiếng anh cơ bản

3. Lốt hiệu phân biệt thì lúc này đơn

Trong câu có mở ra từ sau: every (every day, every week, every month,...).Các trạng từ bỏ tần suất mở ra trong thì hiện tại đơn: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

- I use the mạng internet just about every day.

- I always miss you.

Bài học về những thì hết sức quan trọng trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + V_ing + O

E.g: They are studying English.

Thể đậy định

S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O

E.g: I’m not cooking now.

Thể nghi vấn

Is/ am/ are + S+ V_ing + O

E.g: Is she watching T.V at the moment?

2. Giải pháp sử dụng

Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

E.g: The children are playing football now.

Diễn tả hành vi đang diễn ra dẫu vậy không độc nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói.

E.g: I am looking for a job.

Diễn tả 1 sự thở than với hành vi lặp đi tái diễn nhiều gây cạnh tranh chịu, bực mình. Trong trường vừa lòng này, câu thường có trạng từ gia tốc "always".

E.g: He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.

Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra về sau theo planer đã định trước.

E.g: I am flying to thailand tomorrow.

Lưu ý đặc biệt quan trọng cần biết

Không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ bỏ chỉ tri giác, nhấn thức như: be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

- I am tired now.

- He wants to go for a cinema at the moment.

- vị you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu gồm có từ: Now, right now, at present, at the moment,Trong những câu trước đó là một trong những câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Thể khẳng định

S + have/ has + Past participle (V3) + O

E.g: She has studied English for 2 years.

Thể che định

S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O

E.g: I haven’t seen my close friend for a month.

Thể nghi vấn

Have/ has +S+ Past participle (V3) + O?

E.g: Have you eaten dinner yet?

2. Phương pháp sử dụng thì hiện tại xong xuôi trong giờ Anh

Diễn tả hành vi xảy ra trong vượt khứ cơ mà không nói rõ thời điểm, có hiệu quả liên quan mang đến hiện tại

E.g: : My car has been stolen.-> chiếc xe của tôi đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

E.g: They’ve been married for nearly fifty years.-> Họ vẫn kết hôn được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ hoàn thành

Trong thì hiện tại hoàn thành thường có những từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: ngay gần đây, vừa mới.ever: vẫn từng.already: rồi.for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …).since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …).yet: chưa (dùng trong câu tủ định cùng câu hỏi).so far = until now = up to now = up lớn the present: cho mang lại bây giờ.

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Cách làm thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn

Thể khẳng định

S has/have + been + V_ing + O

E.g: I have been looking you all day.

Thể bao phủ định

 S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O

E.g: She has not been studying English for 5 years.

Thể nghi vấn

 Has/have+ S+ been+ V-ing + O?

E.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

2. Giải pháp dùng

Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vào đặc thù “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours.-> Anh ấy đã đứng bên dưới trời tuyết rộng 3 tiếng rồi.

Phân biệt cùng với thì bây giờ hoàn thành

Thì hiện tại tại hoàn thành nhấn bạo gan vào kết quả còn thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn nhấn rất mạnh vào quá trình.

3. Cách nhận thấy thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn

- Từ thừa nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức thì thừa khứ đơn

Với cồn từ thườngThể khẳng định

 S + V(past) + O

E.g: He worked as a policeman.

Thể bao phủ định

S + DID+ NOT + V (infinitive) + O

E.g: She didn’t eat bread for the breakfast.

Thể nghi vấn

DID + S+ V (infinitive)+ O?

E.g: Did you điện thoại tư vấn Zoey yesterday?

Với động từ TobeThể khẳng định

S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể bao phủ định

S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể nghi vấn

WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Biện pháp dùng thì thừa khứ đơn

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra và xong xuôi trong quá khứ. 

Ví dụ:

- I went to lớn the concert last week.

- A few weeks ago, a woman called khổng lồ report a robbery.

3. Tín hiệu nhận biết

Các trường đoản cú thường xuất hiện thêm trong thì thừa khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức thì vượt khứ tiếp diễn

Thể khẳng định

S + was/were + V_ing + O

E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.

Thể tủ định

S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O

E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.

Nghi vấn

Was/Were + S+ V-ing + O?

E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?

2. Giải pháp dùng

Dùng để miêu tả một hành động đang xẩy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. -> vào mức 12h ngày hôm qua, cửa hàng chúng tôi đang ăn uống trưa.

Dùng để diễn tả một hành vi đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xẩy ra chia thì vượt khứ tiếp diễn, hành động xen vào phân chia thì quá khứ đơn.

E.g: He was chatting with his friend when his mother came into the room. -> Cậu ta vẫn tán gẫu với bạn khi chị em cậu ta vào phòng.

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu gồm có từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

- It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.

- He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

Ngoài các kiến thức về những thì trong giờ đồng hồ anh thì có những kiến thức căn nguyên khác mà các bạn không thể bỏ qua mất trong quy trình ôn luyện ngữ pháp giờ đồng hồ anh như:

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + had + V3/ED + O

E.g: They had gone khổng lồ school before they went home.

Thể đậy định

S + had+ not + V3/ED + O

E.g: They hadn’t eaten breakfast before they went to school.

Thể nghi vấn

Had +S + V3/ED + O?

E.g: Had they eaten breakfast before they went to school?)

2. Bí quyết dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, xong trước một hành vi khác trong thừa khứ.

+ khi hai hành vi cùng xẩy ra trong thừa khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành vi xảy ra trước với quá khứ 1-1 cho hành động xảy ra sau.

+ khi thì vượt khứ xong xuôi thường được sử dụng kết hợp với thì vượt khứ đơn, ta thường được sử dụng kèm với những giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

E.g: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau lúc tôi đã làm kết thúc bài tập.)

3. Tín hiệu nhận biết

Dấu hiện nhận thấy thì quá khứ hoàn thànhTừ dấn biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, ...Trong câu thường xuyên có những từ: before, after, when by, by the time, by the over of + time in the past.

Ví dụ:

- The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

- When I got up this morning, my father had already left.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

She+ had + been + V_ing + O

E.g: I had been buying

Thể đậy định

S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

E.g: I hadn"t been buying

Thể nghi vấn

Had+S+been+V-ing + O?

E.g: Had I been buying)

2. Phương pháp dùng thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn

 Diễn đạt một hành vi xảy ra kéo dãn trước một hành vi khác trong quá khứ (nhấn mạnh dạn tính tiếp diễn).

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn đạt một hành động kéo dài tiếp tục trước 1 thời điểm khẳng định trong quá khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot & steamy.

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu dấn biết: until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after. 

E.g: Had you been waiting long before the xe taxi arrived?

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

E.g: We’ ll enjoy it.

Thể phủ định: 

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

E.g: He won’t go to school.

Thể nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

E.g: Will they have dinner together?

2. Bí quyết dùng

Diễn tả dự định nhất thời xẩy ra ngay tại lúc nói.

E.g: Are you going to lớn the beach? I will go with you. –> bạn có nhu cầu đi biển không? Mình đang đi thuộc bạn.

Nói về một dự đoán dựa trên tay nghề có được trong quá khứ.

Xem thêm: Bảng Chữ Cái Viết Hoa Sáng Tạo Nhất ❤️ 1001 Mẫu Chữ Hoa Sáng Tạo Đẹp

E.g: I think it’ll be extremely hot there. –> Tôi cho rằng nó sẽ tương đối nóng đó.

Khi chỉ dẫn ý kiến, đề nghị.

E.g: Don’t worry, I’ll let everyone know. -> Đừng lo lắng, tôi đã cho toàn bộ mọi fan biết.

Lưu ý:

Thì sau này đơn hoàn toàn có thể sử dụng để mô tả cả hành động có dự tính và không tồn tại dự định trường đoản cú trước. Tuy nhiên để khác nhau với thì sau này gần có dự định, thì tương lai solo thường được sử dụng cho các hành vi mang tính bột phát ngay tại thời gian nói chứ không tồn tại dự định như thì sau này gần. Ví dụ:

- Mother: There is no sugar left. (Hết đường mất rồi.)

- Son: Ok, I will go to lớn market & buy it for you. (Con sẽ ra chợ tải cho mẹ.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + be + V-ing+ O

Thể bao phủ định

S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn

Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Biện pháp dùng

Dùng để nói về một hành vi xảy ra sau này tại thời khắc xác định.

E.g: At 10 o’clock tomorrow, my friends và I will be going lớn the museum.

Dùng nói về một hành động đang xảy ra về sau thì có hành động khác xen vào.

E.g: When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.

3. Vệt hiệu

Trong câu có các trạng tự chỉ thời hạn trong tương lai kèm theo thời khắc xác định:

at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: Vào thời đặc điểm đó ….at + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào tầm khoảng …..

Ví dụ:

- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. -> Vào thời điểm này ngày mai, tôi vẫn xem lịch trình TV yếu say mê của mình.

- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. -> Vào 6h sáng mai, tôi đang làm việc bộ trong công viên.

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have + V3/ED

Thể đậy định

S + shall/will + not + have + V3/ED

Thể nghi vấn

Shall/Will+ S + have + V3/ED?

2. Giải pháp dùng

Dùng để miêu tả một hành động hay sự việc ngừng trước một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. -> cho đến trước 10h về tối nay tôi sẽ xong xuôi xong bài xích tập về bên rồi.

Dùng để biểu đạt một hành động hay sự việc xong trước một hành vi hay vấn đề khác vào tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn chuẩn bị sẵn sàng trước khi chúng ta đến ngày mai.)

3. Vết hiệu nhận ra thì tương lai trả thành

By + thời gian tương lai,By the kết thúc of + thời gian trong tương lai,Before + thời hạn tương laiBy the time …

Ví dụ:

- By the over of this month I will have taken an English course. -> tính đến cuối mon này thì tôi đã tham gia một khóa huấn luyện Tiếng Anh rồi.)

- Ngan will have served on the Board of West Coast College for 20 years by the time she retires.

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O

Thể bao phủ định

S + shall/will + not + have + been + V-ing

Thể nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

2. Phương pháp dùng

Các sử dụng thì tương lai dứt tiếp diễn: để miêu tả một hành vi xảy ra trong thừa khứ tiếp diễn liên tiếp đến 1 thời điểm mang lại trước vào tương lai:

Ví dụ:

will have been studying English for 10 years by the end of next month.By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Vết hiệu

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời hạn trong tương lai

Ví dụ:

- for 10 years by the over of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

- for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc cha mẹ tôi trở lại vào ngày mai).

THÌ NGOẠI LỆ - THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + going lớn + V(nguyên thể)

E.g: We’re going khổng lồ visit Ha Long cất cánh next week.

Thể phủ định

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể)

E.g: He’s not going lớn visit Ha Long cất cánh next week.

Thể nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to lớn + V(nguyên thể)?

E.g: Are they going to visit Ha Long cất cánh next week?

2. Giải pháp sử dụng

Dùng để diễn đạt một dự định, chiến lược trong tương lai.

Ví dụ: Join is going lớn get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)

Dùng để diễn đạt một dự kiến có căn cứ, có vật chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg khổng lồ have a varied trip.

3. Tín hiệu nhận biết

Xuất hiện những từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ..., 

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ vào TIẾNG ANH

Với bảng tổng hợp những thì cơ bản dưới đây bạn sẽ dễ nhớ và vận dụng kỹ năng và kiến thức hơn. Đồng thời bảng tổng hợp các thì cơ phiên bản này sẽ cho bạn mẹo phân chia thì trong giờ đồng hồ anh dễ dàng dàng, để lập cập vận dụng vào trong các bài thi nhé.

Các thì giờ Anh

Công thức

Cách dùng

Thì lúc này đơn

- (+) S + V(s/ es).

- (-) S + vì not/ does not + V.

- (?) Do/ does/ to be + S + V?

Lưu ý: “To be” phân chia là am/ is/ are

- Diễn tả kiến thức ở hiện tại.

- mô tả sở thích, năng lực của phiên bản thân.

- miêu tả sự thật, chân lý cấp thiết phủ nhận.

- mô tả hành động xẩy ra theo định kỳ trình, thời gian đã định sẵn.

Thì lúc này tiếp diễn

- (+) S + is/ am/ are + Ving.

- (-) S + is/ am/ are not + Ving.

- (?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

- miêu tả hành động đang xẩy ra tại thời khắc nói.

- diễn tả hành hễ xảy ra liên tục làm tín đồ khác nặng nề chịu.

- diễn tả kế hoạch vào tương lai, có ý định từ trước và được chuẩn bị, lên planer rõ ràng.

Thì lúc này hoàn thành

- (+) S + have/ has + PII (cột sản phẩm công nghệ 3 trong bảng động từ bất quy tắc).

- (-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

- (?) Have/ Has + S + PII…?

Yes, I/ we/ they have.No, I/ we/ they haven’t.

- nhấn mạnh đến trải nghiệm bản thân, kia là phần đa trải nghiệm lần đầu cùng có kết quả đáng nhớ.

- diễn tả 1 sự việc vừa mới xảy ra.

- miêu tả 1 vụ việc đã xảy ra trong thừa khứ tuy nhiên còn dấu hiệu, công dụng ở hiện nay tại.

Thì sau này đơn

- (+) S + will/ shall + V.

- (-) S + will/ shall not + V.

- (?)Will / Shall + S + V?

- diễn đạt hành động sắp xẩy ra trong tương lai không có dự định trước.

- Dùng trong các câu yêu thương cầu, ý kiến đề xuất và dự đoán.

Thì sau này tiếp diễn

- (+) S + will / shall + be + Ving.

- (-) S + will / shall not + be + Ving.

- (?) Will / Shall + S + be + Ving?

- biểu đạt hành đụng đang xảy ra tại thời điểm khẳng định trong tương lai.

- miêu tả nhiều hành vi xảy ra đôi khi trong tương lai.

Thì tương lai hoàn thành

- (+) S + will / shall + have + PII.

- (-) S will/ shall not + have + PII.

- (?) Will / Shall + S + have + PII?

- diễn tả hành động xảy ra trước 1 hành động khác vào tương lai.

- mô tả hành động xảy ra trước một thời điểm khẳng định trong tương lai

Thì vượt khứ đơn

- (+) S + V-ed +…

- (-) S + did + not + V.

- (?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” phân chia là was/ were.

- diễn tả hành cồn đã xảy ra và ngừng hoàn toàn trong vượt khứ.

- miêu tả một chuỗi các hành động liên tiếp xảy ra trong vượt khứ.

 

Thì quá khứ tiếp diễn

- (+) S + was/ were + V-ing.

- (-) S + was/ were not + Ving.

- (?) Was/ Were + S + Ving…?

- mô tả hành cồn đã đang xẩy ra tại 1 thời điểm khẳng định trong vượt khứ.

- miêu tả nhiều hành vi xảy ra đôi khi trong quá khứ (đi cùng với while).

- sử dụng để biểu đạt hành động xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra dùng QKTD và hành động xen vào sử dụng QKĐ.

- dùng để miêu tả hành động đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xảy ra dùng QKTD và hành động xen vào dùng QKĐ.

Thì quá khứ hoàn thành

- (+) S + had + PII.

- (-) S + had not + PII.

- (?) Had + S + PII?

- biểu đạt hành động xẩy ra trước 1 hành động khác trong vượt khứ.

- hành động xảy ra trước một thời điểm xác minh trong quá khứ.

 

 

*

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

- Để củng cố kiến thức về thi giờ đồng hồ Anh, sau khi học về lý thuyết các bạn nên làm bài bác tập nhằm rèn luyện thiệt vững chắc. Bạn tải về bài tập về các thì trong tiếng anh (có đáp án): TẠI ĐÂY

Trên đấy là tất cả các thì trong tiếng Anh - ngữ pháp giờ Anh căn bản mà anh ngữ Ms Hoa chia sẻ cho những bạn. Hy vọng qua share này sẽ giúp các bạn nắm và hiểu rõ về toàn bộ các thì trong tiếng anh nhé!

Nếu có bất cứ thắc mắc các bạn hãy để lại comment để được lời giải nhé! Chúc chúng ta học xuất sắc và đoạt được được giờ đồng hồ Anh may mắn nhé!