2. Dạng truy nã vấn 1-1 giản3. Ký tự đại diện *4. Mệnh đề WHERE5. Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng6. Mệnh đề ORDER BY7. Mệnh đề GROUP BY8. Mệnh đề HAVING9. Phát biểu Select với AS10. Phát biểu Select với DISTINCT11. Truy vấn con

Sơ thứ thực thể link cơ sở tài liệu Sinh Viên

Nắm rõ sơ vật thực thể links và kết cấu các bảng ship hàng cho phần truy vấn vấn sau.

Bạn đang xem: Cách dùng câu lệnh truy vấn sql

*
*

1. Cú pháp truy vấn vấn tài liệu tổng quát

SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY

2. Dạng truy nã vấn 1-1 giản

SELECT FROM => lôi ra một số cột trong một bảng làm sao đó.

Ví dụ: lấy ra mã sinh viên, họ đệm và tên của những sinh viên trong bảng SINHVIEN

SELECT MaSV, Hodem, TenFROM SINHVIEN;

3. Ký tự đại diện thay mặt *

Ký từ * thay mặt đại diện cho toàn bộ các cột

SELECT *FROM

Ví dụ: kéo ra danh sách những khoa

SELECT *FROM KHOA;

4. Mệnh đề WHERE

Dùng để tùy chỉnh cấu hình điều kiện đem dữ liệuSELECT FROM WHERE

Ví dụ: lôi ra mã sinh viên, chúng ta đệm và tên của những sinh viên nữ

SELECT MaSV, HoDem, TenFROM SINHVIENWHERE GioiTinh = "Nữ";Các phép toán trong mệnh đề WHERE:Toán tử so sánh: >, =, Toán tử Logic: And, Or, Not

Ví dụ: lôi ra Mã sinh viên, bọn họ đệm và Tên của những sinh viên người vợ học lớp K55CNSHA

SELECT MaSV, HoDem, TenFROM SINHVIENWHERE GioiTinh = "Nữ" & MaLop = "K55CNSHA";Toán tử BETWEEN và

Ví dụ: kéo ra danh sách những môn học tất cả từ 2 mang đến 5 tín chỉ

SELECT * FROM MONHOC WHERE SoTC BETWEEN 2 and 5;Toán tử LIKE: tìm một mẫu ký kết tựSử dụng với các ký tự đại diện: _(1 ký tự), % (1 chuỗi bất kỳ)

Ví dụ: lấy ra danh sách Sinh viên gồm Họ đệm ban đầu là “Nguyễn”

SELECT *FROM SINHVIEN WHERE HoDem like "Nguyễn%";Toán tử IN: phép toán so sánh trong 1 tập hợp, 1 danh sách

Ví dụ: mang ra thông tin của những lớp thuộc khoa công nghệ thông tin (mã CNTT), nông học (mã NH) với chăn nuôi thú y (mã CNTY).

Xem thêm: Xả Loa Nghe Nhạc Hình Siêu Xe Oto, Loa Mini Hình Xe Hơi Fd

SELECT *FROM LOPWHERE MaKhoa IN ("CNTT", "NH", "CNTY");

5. Truy tìm vấn dữ liệu từ nhiều bảng

Khi thông tin cần kéo ra có từ không ít bảng không giống nhau, cần triển khai truy vấn từ rất nhiều bảngSELECT FROM WHERE lưu lại ý:Cần liên kết những bảng lại với nhau. Cùng với n bảng cần có n-1 điều kiện liện kết.Các thương hiệu cột giống như nhau ở nhiều bảng thì cần chỉ xác định rõ theo phép tắc .

Ví dụ: Hiển thị thông tin về các sinh viên với các kết quả học tập của họ. Thông tin hiển thị bắt buộc (Mã sinh viên, bọn họ tên, Ngày sinh, Giới tính, thương hiệu môn học, Kết quả)

SELECT SINHVIEN.MaSV, Hodem, Ten, NgaySinh, GioiTinh, TenMH, KetQuaFROM SINHVIEN, KETQUA, MONHOCWHERE SINHVIEN.MaSV = KETQUA.MaSV và KETQUA.MaMH = MONHOC.MaMH;

6. Mệnh đề ORDER BY

Sắp xếp tác dụng theo thứ tự mong mỏi muốnORDER BY

Ví dụ: lôi ra các sinh viên con gái học lớp K55CNSHA, được bố trí theo vần alphabet của mình và tên

SELECT MaSV, HoDem, TenFROM SINHVIENWHERE GioiTinh = "Nữ" & MaLop = "K55CNSHA"ORDER BY Ten, HoDem;

7. Mệnh đề GROUP BY

Nhóm dữ liệu lại theo từng team để thực hiện các phép toán thống kê.GROUP BY

Ví dụ: In ra danh sách các lớp với số sinh viên trong mỗi lớp từ bỏ bảng SinhVien

SELECT SINHVIEN.MaLop, LOP.TenLop, COUNT(SINHVIEN.MaSV) AS "Số sinh viên"FROM SINHVIEN, LOPWHERE SINHVIEN.MaLop = LOP.MaLopGROUP BY SINHVIEN.MaLop, LOP.TenLop;Một số hàm thông dụng:AVG: cực hiếm trung bìnhMIN: giá chỉ trị nhỏ dại nhấtMAX: giá bán trị lớn nhấtCOUNT: đếm số phần tửSUM: Tổng các phần tử

8. Mệnh đề HAVING

Đặt điều kiện chọn sau thời điểm đã nhóm tài liệu bằng mệnh đề GROUP BY.

Ví dụ: In ra danh sách các lớp bao gồm số sinh viên > 2 trường đoản cú bảng SINHVIEN

SELECT SINHVIEN.MaLop, LOP.TenLop, COUNT(SINHVIEN.MaSV) AS "Số sinh viên"FROM SINHVIEN, LOPWHERE SINHVIEN.MaLop = LOP.MaLopGROUP BY SINHVIEN.MaLop, LOP.TenLopHAVING COUNT(SINHVIEN.MaSV)>=2

9. Phát biểu Select cùng với AS

Đặt lại tên cột khi hiển thị kết quả

Ví dụ: Hiển thị thông tin về các sinh viên với các công dụng học tập của họ. Khi hiển thị cột KetQua thay tên thành cột DiemTB

SELECT SINHVIEN.MaSV, HoDem, Ten, NgaySinh, GioiTinh, TenMH, KetQua AS DiemTBFROM SINHVIEN, KETQUA, MONHOC WHERE SINHVIEN.MaSV = KETQUA.MaSV & KETQUA.MaMH = MONHOC.MaMH;

10. Tuyên bố Select cùng với DISTINCT

Nếu công dụng truy vấn bao gồm nhiều bạn dạng ghi trùng nhau, để chỉ các bạn dạng tin độc nhất (không trùng nhau) ta dùng từ khoá DISTINCT

Ví dụ: In ra danh sách các lớp trong bảng SINHVIEN

SELECT DISTINCT MaLopFROM SINHVIEN;

11. Truy tìm vấn con

Đôi khi ta yêu cầu sử dụng tác dụng của 1 câu truy vấn để triển khai điều kiện cho một câu truy hỏi vấn khác, lúc ấy ta gọi là tróc nã vấn con.Khi thực hiện, tầm nã vấn bé sẽ được triển khai trước, rồi lấy hiệu quả để thực hiện truy vấn chính.Dạng tổng quát:SELECT FROM WHERE … IN ( NOT IN, =, , …)(SELECT FROM WHERE )

Ví dụ: Hiển thị thông tin về số đông sinh viên đã đăng kí học tập và không phải thi lại môn học tập nào

SELECT SINHVIEN.MaSV, HoDem, Ten, NgaySinh, MaMH, KetQuaFROM SINHVIEN, KETQUAWHERE (SINHVIEN.MaSV=KETQUA.MaSV) và SINHVIEN.MaSV IN (SELECT MaSVFROM KETQUAWHERE KetQua>=5);Chúc các bạn thành công!